Bij het verkavelen van beboste gronden zal de landmeter-expert, niettegenstaande er niet onmiddellijk wordt ontbost, toch te maken hebben met de compensatiemaatregelen inzake ontbossing.


ontbossing en compensatiemaatregelen

Sedert meerdere jaren is ontbossen, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet, in principe verboden. In de mate ontbossen niet verboden is, dan is om te ontbossen een vergunning vereist. De vergunning tot ontbossing kan niet worden verkregen zonder een voorstel inzake de compensatie van de ontbossing.

Compensatie van de ontbossing kan door:
(1) het betalen van de bosbehoudsbijdrage,
(2) het zelf aanplanten van een compensatiebos,
(3) het laten aanplanten van een compensatiebos door een derde of
een combinaties daarvan.

De formaliteiten inzake het voorstel tot compensatie gebeuren samen met de aanvraag stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsaanvraag.


het betalen van de bosbehoudsbijdrage

De bosbehoudsbijdrage bedraagt 1,98 tot 3,96Euro/mē (afhankelijk van het type bos / compensatiefactor); dit loopt voor grote oppervlaktes snel op!


het zelf aanplanten van een compensatiebos

Heb je zelf de moegelijkheden om een compensatiebos aan te leggen dan kan je heel wat geld uitsparen. Dit is evenwel niet steeds evident. Je hebt bvb. niet of onvoldoende oppervlakte om op eigen terreinen te compenseren. Bovendien zal je, wanneer je inheems bos hebt gekapt, het dubbele moeten heraanplanten.

Let op dat, indien je overweegt om een grond aan te schaffen om daarop te compenseren, je op die grond wel bos mag aanplanten of dat bos in aanmerking komt voor compensatie! Nieuw bos in agrarisch gebied is vergunningsplichtig; in groengebied is dat meestal niet anders. Nieuw bos in bvb woongebied komt niet in aanmerking voor compensatie, ...


het laten aanplanten van een compensatiebos door derden

Je kent iemand die bos wil aanplanten? Die oppervalkte kan je gebruiken ter compensatie van jouw kapping. Weet evenwel dat de betrokkene dan geen gebruik kan maken van subsidiemogelijkheden voor het bebossen. Je zal dan wellicht minstens evenveel moeten betalen voor de compensatie als de verloren subsidies. De subsidies kunnen oplopen tot 8.575 Euro/ha voor particulieren of 15.950 Euro/ha voor landbouwers.

Met gebruik van een internet-zoekmachine en met zoektermen als bvb. 'compensatiebos' of 'compenserende bebossing' kom je wellicht terecht bij mensen die oppervlakte aanbieden!


disclaimer
© webmaster aardBOL